Accessibility Statement

This website is run by Llansantffraed Community Council. We want as many people as possible to be able to use this website. For example, that means you should be able to:

 • zoom in up to 300% without the text spilling off the screen
 • navigate most of the website using just a keyboard
 • navigate most of the website using speech recognition software
 • listen to most of the website using a screen reader (including the most recent versions of JAWS, NVDA and VoiceOver) 

We’ve also made the website text as simple as possible to understand.

AbilityNet has advice on making your device easier to use if you have a disability.


How accessible is this website?

 • We know some parts of this website aren’t fully accessible:
 • you can’t modify the line height or spacing of text
 • some PDF documents aren’t fully accessible to screen reader software
 • you can’t skip to the main content when using a screen reader
 • there’s a limit to how far you can magnify the map on our ‘contact us’ page 

What to do if you can’t access parts of this website

If you need information on this website in a different format like accessible PDF, large print, easy read, audio recording for example, please use the details on our contact us page. We’ll consider your request and get back to you in 15 working days.


Reporting accessibility problems with this website

We’re always looking to improve the accessibility of this website. If you find any problems that aren’t listed on this page or think we’re not meeting accessibility requirements, contact the clerk.

Enforcement procedure

The Equality and Human Rights Commission (EHRC) is responsible for enforcing the Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No.

2) Accessibility Regulations 2018 (the ‘accessibility regulations’). If you’re not happy with how we respond to your complaint, contact the Equality Advisory and Support Service (EASS).

Contact Us

Clerk, Mr Denfer Morgan
Post: Nantgwyn, Lampeter Road, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0ED
Email: clerc.llansantffraed@btinternet.com
Call: 01545 570323 / 07749 320915


Technical information about this website’s accessibility

Llansantffraed Community Council is committed to making its website accessible, in accordance with the Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018.

This website is currently partially compliant with the Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 AA standard, due to the non- compliances listed below.

Non-accessible content

The content listed below is non-accessible for the following reasons.

Non-compliance with the accessibility regulations

When we publish new content, we’ll make sure our use of images meets accessibility standards.

Disproportionate Burden
Not applicable.

Content that's not within the scope of the accessibility regulations
Not applicable.


How we tested this website

This website was tested both manually and automatically prior to the writing of this statement. The tests were carried out by Vision ICT Ltd.

This statement was prepared September 2020.

Datganiad Hygyrchedd

Cyngor Cymuned Llansantffraed sy'n rhedeg y wefan hon. Rydyn ni am sicrhau bod cymaint â phosibl o bobl yn gallu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech fod yn gallu: 

 • chwyddo cynnwys y sgrin hyd at 300% heb i'r testun ddiflannu o'r golwg
 • symud o amgylch mwyafrif y wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • symud o amgylch mwyafrif y wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar fwyafrif y wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi sicrhau bod cynnwys y wefan mor hawdd â phosibl ei ddeall.

Gallwch gael cyngor ar AbilityNet i'ch helpu i wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan?

Rydym yn gwybod nad yw rhannau o'r wefan hon yn hollol hygyrch:

 • ni allwch addasu uchder llinellau neu'r gofod rhwng y geiriau/llythrennau
 • nid yw pob dogfen PDF yn hollol hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • ni allwch neidio at y prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin
 • mae yna gyfyngiad ar ba mor bell y gallwch chi chwyddo'r map ar ein tudalen 'cysylltwch â ni'

Beth os na allwch chi gael mynediad at rannau o'r wefan hon?

Os oes arnoch angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei ddeall neu recordiad sain, defnyddiwch y manylion ar ein tudalen ‘cysylltwch â ni’. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch o fewn 15 diwrnod gwaith.

Riportio trafferthion hygyrchedd yn ymwneud â'r wefan hon

Rydym yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon drwy'r amser. Os dewch ar draws unrhyw broblemau sydd ddim wedi eu rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn credu nad ydym yn cyflawni ein gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â'r clerc.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltwch â ni

Clerc y Cyngor Mr Denfer Morgan
Post: Nantgwyn, Heol Llyswen, ABERAERON, Ceredigion, SA46 0ED
E-bost: clerc.llansantffaed@btinternet.com
Ffoniwch: 01545 570323 / 07749320915

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cyngor Cymuned Llansantffraed wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Ar hyn o bryd, mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau sydd wedi eu rhestru isod lle nad ydym yn cydymffurfio.

Cynnwys anhygyrch

Mae'r cynnwys sydd wedi'i restru isod yn anhygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfiaeth â'r rheoliadau hygyrchedd

Baich Anghymesur
Amherthnasol.

Cynnwys nad yw yng nghwmpas y rheoliadau hygyrchedd
Amherthnasol.

Sut profwyd y wefan hon

Profwyd y wefan hon â llaw ac yn awtomatig cyn llunio'r datganiad hwn. Vision ICT Ltd oedd yn gyfrifol am wneud y profion.

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Medi 2020.