Cyfarfodydd | Meetings

Cynhelir cyfarfoddydd ar y Dydd Mawrth cyntaf ymhob mis, gan ddechrau am 7:30 yh.

Gosodir yr agenda a'r cofnodion o'r cyfarfod blaenorol, heb eu cadarnhau, ar hysbysfyrddau'r pentref ac ar y wefan hon tri diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.

Mae cyfarfodydd y Cyngor yn agored i'r cyhoedd. Ond ar brydiau, gall y Cyngor gau allan y cyhoedd o'r cyfarfodydd, drwy wneud penderfyniad arbennig sy'n egluro pam fod angen trafod eitem yn gyfrinachol.

Cyfarfod Blynyddol

Cynhelir y cyfarfod blynyddol ar y Dydd Mawrth cyntaf ym Mis Mai, heblaw yn ystod blwyddyn etholiadol, pan y cynhelir y cyfarfod ar y dydd Mawrth sy'n dilyn y pedwerydd dydd ar ôl yr etholiad.

Cyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth

Cynhelir Cyfarfod Misol nesaf y Cyngor ar Nos Fawrth 5ed o Fawrth 2024 am 7:30pm yn Neuadd Bentref Llanon. Gellir gael mynediad i'r cyfarfod drwy Zoom. Dylid cysylltu gyda'r Clerc am fanylion pellach.

 


 


Meetings are held on the first Tuesday of each month, commencing at 7:30pm.

The Agenda and the unconfirmed minutes of the previous meeting are posted on the village notice boards and on this website three days before the meeting.

All meetings of the Council are open to the public. However, on rare occasions the Council may temporarily exclude the public by means of a resolution, which must state the reason why the of discussion on a particular item in public would be of a confidential nature.

Annual Meeting

The Statutory Annual Meeting of the Community Council is held on the first Tuesday in May, except in an election year when it is held on the Tuesday immediately following the fourth day after the election.

March Meeting of the Council

The next Monthly Meeting of the Council will be held on Tuesday 5th March 2024 at 7:30pm at the Llanon Village Hall.  The meeting can be accessed via Zoom. Please contact the Clerk for further details.


 

05/3/24

Agenda